7000 0090 Επιλογή Γλώσσας: EN | GR

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε/ΒΑΣ


Παροχή Αμοιβών

Οι Αμοιβές που σχεδιάστηκαν σκοπό έχουν να καλύψουν το επιπρόσθετο κόστος διαχείρισης των υλικών, αλλά με τρόπο που το Σύστημα να μην παρεμβαίνει στρεβλωτικά στην λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. Αντίθετα, οι αμοιβές στοχεύουν στο να δημιουργήσουν τις σωστές δυναμικές στην αγορά ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συσκευασιών, μέσα σε λογικά οικονομικά πλαίσια και με την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού.

Το συλλογικό Σύστημα έχει αναπτύξει ένα φάσμα διαφορετικών αμοιβών που καταβάλλει στους διάφορους εμπλεκόμενους παράγοντες, μέσα από ένα έξυπνο μηχανισμό αλληλοενημέρωσης, αλληλοελέγχου και σωστής συνεργασίας.

Αμοιβή Ανακύκλωσης

Οι πιο σημαντικές Αμοιβές είναι οι Αμοιβές ανακύκλωσης. Οι αμοιβές αυτές σκοπό έχουν να ενθαρρύνουν την αξιοποίηση υλικών συσκευασίας που μέχρι σήμερα δεν ήταν οικονομικά βιώσιμο να αξιοποιηθούν με ανακύκλωση.

Το Σύστημα έχει υπολογίσει πόσο είναι η απαιτούμενη αμοιβή ανά τόνο κάθε διαφορετικού υλικού συσκευασίας, ώστε αυτό να συλλέγεται ξεχωριστά, να μεταφέρεται και να ανακυκλώνεται ή ανακτάται, με βάση τα σημερινά δεδομένα. Παράλληλα, οι αμοιβές θα αναθεωρούνται σε τακτική βάση λόγω των αλλαγών (κυκλικότητα), των τιμών των υλικών στη διεθνή αγορά, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα και τα οικονομικά της διαχείρισης των υλικών στην Κύπρο.

Η διαχείριση των υλικών είναι απαραίτητο πάντα να γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες τις σχετικής Νομοθεσίας και εμπεριστατωμένα να ανακτούνται και ανακυκλώνονται τα υλικά από εγκεκριμένη εταιρεία διαχείρισης, που θα έχει συμβληθεί με το Σύστημα και θα υποβάλλει τις απαιτούμενες προς αυτό αναφορές.

Η αμοιβής ανακύκλωσης, θα καταβάλλεται στο διαπιστευμένο οργανισμό διαχείρισης των υλικών που ανέλαβε να διαχειριστεί εκ μέρους ενός αποσυσκευαστή υλικά και είτε να τα ανακυκλώσει τοπικά, είτε να τα προωθήσει στο εξωτερικό για ανακύκλωση. Η Αμοιβή θα καταβάλλεται ανά τόνο υλικού που αξιοποιήθηκε. Η Αμοιβή που θα λαμβάνει ο διαπιστευμένος διαχειριστής απορριμμάτων στόχο έχει να καλύψει τη διαφορά μεταξύ του κόστους διαχείρισης του υλικού και της αξίας του ως δευτερογενές υλικό.

Στόχος είναι, για υλικά που η ανάκτηση και η ανακύκλωση τους είναι βιώσιμη χωρίς την παροχή αμοιβών, και για όση χρονική περίοδο αυτό ισχύει, το Σύστημα να μην καταβάλλει οποιαδήποτε αμοιβή. Τα υλικά επίσης για σκοπούς παροχής αμοιβών, έχουν ομαδοποιηθεί για απλοποίηση και ως εκ τούτου οι αμοιβές αφορούν τον σταθμισμένο μέσο όρο των απαιτούμενων αμοιβών για την εν λόγω κατηγορία υλικών. Είναι λοιπόν πιθανό, για κάποια υλικά η αμοιβή να είναι είτε λίγο ψηλότερη είτε λίγο χαμηλότερη από ότι θα ήταν αν κοστολογούνταν ανεξάρτητα το καθένα. Σε κάθε περίπτωση και για κάθε ομάδα υλικών, η σταθμισμένη αμοιβή είναι τέτοια ( έτσι έχει σχεδιαστεί), ώστε ένας διαχειριστής που ασχολείται με διάφορα υλικά να υπερκαλύπτει τα έξοδα διαχείρισης που θα απαιτούνται για αυτή την κατηγορία υλικών.

Ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής των αμοιβών είναι ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία αφού δημιουργούν και τους αναγκαίους μηχανισμούς ελέγχου της λειτουργίας των αποσυσκευαστών σε συνάρτηση με τους οργανισμούς διαχείρισης. Για να μπορέσει ένας οργανισμός διαχειριστής να αποταθεί στο Σύστημα για πληρωμή αμοιβών ανακύκλωσης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Σύστημα ως διαχειριστής. Στο τέλος κάθε τριμηνίας θα πρέπει να υποβάλλει στο Σύστημα κατάσταση με τις ποσότητες που έχει παραλάβει από τους διάφορους αποσυσκευαστές μαζί με τα απαραίτητα αποδειχτικά στοιχεία καθώς επίσης και αποδεικτικά στοιχεία για την εξαγωγή των πιο πάνω ποσοτήτων. Εφόσον όλα ελεγχθούν και επαληθευθούν, τότε το Σύστημα θα καταβάλλει τις αμοιβές ανακύκλωσης.

Πίσω στις κατηγορίες