7000 0090 Επιλογή Γλώσσας: EN | GR

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σε γενικές γραμμές, ο τρόπος που το συλλογικό Σύστημα στοχεύει να ενισχύσει την διαχείριση των εμπορικών/βιομηχανικών συσκευασιών είναι με την παροχή οικονομικών αμοιβών που στόχο έχουν να καλύπτουν, τη διαφορά μεταξύ κόστους συλλογής, μεταφοράς και προεπεξεργασίας των Ε/ΒΑΣ και της εμπορικής αξίας των δευτερογενών πρώτων υλών που προκύπτουν από την προεπεξεργασία τους. Αυτές φυσικά οι αμοιβές, αφορούν τις περιπτώσεις και τα υλικά των οποίων το κόστος διαχείρισης είναι μεγαλύτερο από την εμπορική αξία των υλικών που προκύπτουν από την επεξεργασία τους, έτσι ώστε να οδηγούνται σε ανάκτηση και ανακύκλωση οι μεγαλύτερες δυνατές ποσότητες Ε/ΒΑΣ.

Για κάθε βασικό υλικό συσκευασίας έχει γίνει η σύγκριση του κόστους διαχείρισης του με την αξία του ως δευτερογενές υλικό και η διαφορά μεταξύ των δύο, όπου το κόστος υπερβαίνει την αξία, συν ένα λογικό ποσοστό κέρδους για το διαχειριστή, θα καλύπτεται από τις οικονομικές αμοιβές που παρέχει το Σύστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, υλικά που δεν θα οδηγούνταν διαφορετικά για ανάκτηση ή ανακύκλωση γιατί δεν θα ήταν οικονομικά βιώσιμο κάτι τέτοιο, με την υποστήριξη των αμοιβών του Συστήματος να οδηγούνται τελικά σε ανάκτηση και ανακύκλωση.

Το Σύστημα με την λειτουργία του, παρέχει τις αναγκαίες οικονομικές αμοιβές για να ανακτώνται και ανακυκλώνονται σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες Ε/ΒΑΣ διαφόρων τύπων, με συστηματικό και σταθερό τρόπο, αφού πλέον οι διακυμάνσεις στην εμπορική αξία των υλικών στη διεθνή αγορά απορροφούνται από τις διαφοροποιήσεις στις αμοιβές κίνητρα που θα παρέχει το Σύστημα.

Παρέμβαση του Συλλογικού Συστήματος στη Διαχείριση των Ε/ΒΑΣ

Οι βασικοί παράγοντες που εμπλέκονται στη διαχείριση των Ε/ΒΑΣ, πέραν του Συστήματος συλλογικής διαχείρισης οποίο θα εκτελεί χρέη κοινού κόμβου συνάντησης των υπόχρεων παραγωγών και των διαχειριστών Ε/ΒΑΣ, είναι οι ακόλουθοι:

(α) Υπόχρεοι οργανισμοί που είτε:
Øπαράγουν και συσκευάζουν προϊόντα στην Κύπρο με στόχο να τα εμπορευθούν στην Κυπριακή Αγορά. Øεισαγάγουν συσκευασμένα προϊόντα για να τα μεταπωλήσουν στην Κυπριακή Αγορά. Øεισαγάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι στην παραγωγική τους διαδικασία (πρώτες ύλες, εξαρτήματα κ.α.)

(β) Οργανισμοί που αποσυσκευάζουν στις εγκαταστάσεις τους συσκευασμένα προϊόντα για οποιοδήποτε λόγο (αποθήκες, κέντρα διανομής, εμπορικά καταστήματα, εργοστάσια κ.α.). Σε μεγάλο βαθμό, οι υπόχρεοι οργανισμοί ανήκουν και στη δεύτερη κατηγορία των αποσυσκευαστών αλλά αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη απαραίτητο.

(γ) Διαχειριστές συσκευασιών που συλλέγουν, μεταφέρουν, ανακυκλώνουν ή εμπορεύονται υλικά συσκευασίας ή ανακτούν ενέργεια από υλικά συσκευασίας.

Με όλους τους προαναφερθέντες οργανισμούς το συλλογικό Σύστημα έχει αναπτύξει συνεργασία έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι ψηλότερο δυνατοί στόχοι ανάκτησης και ανακύκλωσης των Ε/ΒΑΣ.

Συνεργασία με Οργανισμούς Διαχείρισης Ε/ΒΑΣ

Για την ανάκτηση και αξιοποίηση των Ε/ΒΑΣ δραστηριοποιούνται σήμερα μερικές ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης και ανακύκλωσης των συσκευασιών αυτών. Αυτές οι εταιρείες διαχείρισης αποτελούν ένα πολύ βασικό συνεργάτη του Συστήματος συλλογικής διαχείρισης. Το συλλογικό Σύστημα δεν σχεδιάζει να υποκαταστήσει τις εταιρείες διαχείρισης και ανακύκλωσης, ούτε και να περιορίσει ή να ελέγξει τη δράση οποιουδήποτε τέτοιου οργανισμού.

Προϋπόθεση για τέτοιους οργανισμούς για να θεωρηθούν διαπιστευμένοι με το συλλογικό Σύστημα είναι, να τηρούν όλες τις σχετικές Νομοθεσίες που διέπουν την λειτουργία τους, να τηρούν τα απαιτούμενα βάσει του Νόμου και της αδειοδότησης τους μητρώα αποβλήτων και να επιθυμούν να συμμορφώνονται με το εκάστοτε Σύστημα αναφοράς στοιχείων που θα τους ζητά το συλλογικό Σύστημα. Το Σύστημα δεν αρνείται σε κανένα οργανισμό διαχείρισης τη διαπίστευση του με το Σύστημα (ως εγκεκριμένου διαχειριστή), εφόσον αυτός ενεργεί νόμιμα και δεσμεύεται να υποβάλλει σωστές και εμπρόθεσμες αναφορές.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί διαχείρισης είναι απολύτως ελεύθεροι να έρθουν σε απευθείας εμπορικές συμφωνίες με τους υπόχρεους οργανισμούς που παράγουν τις συσκευασίες, όπου και αν αυτοί βρίσκονται, και να διευθετούν όπως αυτοί νομίζουν καλύτερα τον τρόπο συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης των Ε/ΒΑΣ που παράγονται στις αυλές των αποσυσκευαστών. Γνωρίζουν εξ’ αρχής το φάσμα των αμοιβών που καταβάλλει το Σύστημα (και το ύψος των ποσών ανά υλικό που καταβάλλει), καθώς και τη διαδικασία για να μπορέσουν να εισπραχθούν τα κίνητρα και από τους ίδιους και από τους αποσυσκευαστές. Μάλιστα, είναι με πιστοποίηση των ιδίων των διαχειριστών που μπορούν οι αποσυσκευαστές να διεκδικήσουν το μέρος των αμοιβών που θα προσφέρει το Σύστημα προς αυτούς.

Πίσω στις κατηγορίες